Fyzická osoba, provozující sportovní rybolov na vodní nádrži Kastlův rybník v obci Vstiš u Dobřan, okres Plzeň-jih

Místní rybářský řád pro výkon sportovního rybolovu - 2022

Kastlův rybník v katastru obce Vstiš u Dobřan, okres Plzeň-jih, je ve smluvním  nájmu a hospodaření fyzické osoby (dále jen „nájemce“). Jde o vodní plochu, která je primárně určena ke sportovnímu rybolovu, tedy soukromý rybářský revír. Nespadá pod správu Českého rybářského svazu, z. s. a nelze na něm ke sportovnímu rybolovu uplatňovat rybářské právo vyplývající z jím vydaných povolení (povolenek k rybolovu). Základní a dílčí podmínky jsou proto upraveny tímto místním rybářským řádem.

 

Na hospodaření, správu, výkon rybářského práva, související práva a povinnosti fyzických či právnických osob se zde vztahují obecně platné právní předpisy a předpisy územní samosprávy. Těmito je nájemce také vázán. Za jejich případné porušení ze strany fyzických či právnických osob provádějících rybolov nenese nájemce odpovědnost.    

 

I.      Doby lovu ryb v kalendářním roce na vodní nádrži Kastlův rybník

Od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku, pro zájemce výhradně formou sportovního rybolovu.

 

Jde o mimopstruhový rybářský revír. 

 

V kalendářních měsících roku je sportovní rybolov povolen:

 

v měsících leden, únor, listopad, prosinec od 07,00 do 17,00 hodin,

v měsících březen, říjen od 07,00 do 20,00 hodin,

v měsících červen, červenec, srpen od 04,00 do 24,00 hodin,

v měsících duben, květen, září od 06,00 do 22,00 hodin.

 

Nájemce si vyhrazuje právo v konkrétních a pro něj odůvodněných případech sjednat a udělit výjimky ze stanovené denní doby lovu, a to ve prospěch osob provádějících sportovní rybolov. Denní doba lovu nesmí být v rozporu s právními předpisy upravujícími danou činnost.     

II.      Povolené způsoby lovu na vodní nádrži Kastlův rybník

Při sportovním rybolovu smí být používány nejvýše dvě udice u chytající soby a u každé z udic nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Je povoleno chytání ryb na položenou, plavanou, na umělou mušku, muškaření.  Lov dravých ryb (štika, candát, okoun, pstruh, siven, bolen, sumec), nástražních ryb nebo čeříkováním je povolen od 16. června do 31. prosince kalendářního roku. Lov dravých ryb je v daném období povolen na živou i mrtvou nástražní rybu, omezena je při rybolovu však dálka nástražní ryby, a to na 12 cm včetně. 

 

V případě čeřínkování nesmí být nastražena žádná udice. Při lovu na živou nebo mrtvou rybičku, smí být použita pouze jedna udice, opatřená  jednoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem. Druhá udice smí být nastražena na ostatní nedravé druhy ryb.

Osoba oprávněná k rybolovu je povinna dodržovat povinnosti a omezení vyplývající ze zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), zároveň z provádějící Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství). Před vydáním oprávnění k lovu je povinna se s těmito předpisy seznámit, zároveň povinnosti a omezení dodržovat. Osoba, které bylo vystaveno povolení (povolenka) k lovu ryb je také povinna se seznámit s tímto místním rybářským řádem a jeho ustanovení dodržovat.      

 

Jde zejména o:

 1. míry vybraných druhů ryb,
 2. denní dobu lovu,
 3. dobu hájení ryb v rybářském revíru,
 4. povolené způsoby lovu,
 5. zakázané způsoby lovu,
 6. povinnost strpět kontrolu či prověrku dodržování povinností a omezení, ze strany osoby k tomu pověřené nájemcem,
 7. povinnost strpět i další omezení ve vztahu k povolení k lovu, a to v případě zjištění hrubých nedostatků a závad, ze strany osoby k tomu pověřené nájemcem.

Lov z lodě či loďky musí být předem povolen, a to nejméně ze strany osoby k tomu pověřené nájemcem. Povoleno je pouze hnaní plavidla lidskou silou nebo motorem poháněným elektrickou silou.

 

Lov přívlačí a hlubinnou přívlačí není povolen. Nájemce nebo jím pověřená osoba si vyhrazuje právo v konkrétních a pro něj odůvodněných případech sjednat a udělit výjimky ze stanoveného zákazu, a to ve prospěch osob provádějících sportovní rybolov. Pokud je ve výjimečných případech předem takový lov povolen, pak jej nelze provádět za jízdy plavidla. 

 

III.      Zákazy na vodní nádrži Kastlův rybník

Provádět rybolov v jiných místech, než je uvedeno, lovit mimo stanovených podmínek přívlačí, lovit mimo stanovených podmínek z plavidel, zavážet krmení, umisťovat bójky, přechovávat jiné ryby, než je uvedeno dále, zapůjčovat povolenku druhé osobě, používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných, používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, vrší, udic bez navázání k rybářskému prutu, dále používat nestandardních vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na nestandardní šňůry a systémy, do rukou a do ok, užívat k lovu ryb elektrického proudu a také lovit ryby pod ledem je zakázáno.

 

Je zakázáno rozdělávat otevřené ohně (neplatí pro grilování) a stanovat či bivakovat u vodní plochy, to však neplatí pro rozložení rybářského bivaku nebo stanu po dobu jednodenního rybolovu, příp. přístřešku před deštěm.  Nájemce si vyhrazuje právo v konkrétních a pro něj odůvodněných případech sjednat a udělit výjimky ze stanovené podmínky, a to ve prospěch osob provádějících sportovní rybolov. Jeho rozhodnutí a postup nesmí být v rozporu s právními předpisy upravujícími danou činnost.      

 

Je zakázáno parkování motorových vozidel bezprostředně u vodní plochy. Držitelé rybářského oprávnění jsou povinni využívat stanovené přístupové cesty. Parkovat motorová vozidla lze v areálu jen na místech k tomu určených.  

 

IV.     Míry, počty a evidence úlovků na vodní nádrži Kastlův rybník

 

Nejmenší stanovené míry některých vybraných druhů ryb, zároveň nejvyšší míra určitého druhu přisvojené ryby uváděná pod legendou „od-do“

 

kapr obecný

45-60

Cm

úhoř říční

50

Cm

amur bílý

50-80

Cm

štika obecná

60

Cm

lín obecný

25

Cm

candát obecný

45

Cm

parma obecná

40

Cm

siven americký

25

Cm

lipan podhorní

30

Cm

okoun říční

25

Cm

sumec velký

70-130

Cm

 

 

Na jednotlivé druhy ryb se vztahuje povinnost hájení vyplývající z ustanovení § 13 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).  

Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve. U ostatních ryb není míra stanovena. Nástražní ryba na lov dravých ryb, i pokud je při lovu jen přechovávána, musí mít délku nejméně 12 cm. Ulovené ryby v rybářském revíru, které nedosahují nejmenší lovné míry nebo nejsou v uvedeném měrovém rozmezí, nebo pokud byly uloveny v době jejich hájení, příp. jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů, musejí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru.

V jednom kalendářním dni si smí oprávněná osoba k rybolovu ponechat úlovek ve váze max. 5 kg, přičemž z toho může být 1 ks tzv. ušlechtilé ryby (kapr, štika, candát, sumec, bolen). Byla-li oprávněným ulovena ryba převyšující uvedenou váhu tj. 5 kg a tuto si oprávněný přisvojil, omezuje se denní úlovek na tento kus a končí jeho denní rybolov. Byl-li však

 tento kus uloven po předchozích přisvojených úlovcích neušlechtilé ryby, může si i tyto ponechat. Při ponechání si 1 ks ryby ušlechtilé s rybou neušlechtilou je lovící povinen okamžitě ukončit rybolov.

V.      Evidence úlovků na vodní nádrži Kastlův rybník

Osoba oprávněná k rybolovu musí mít vystaveno platné povolení k lovu ryb (povolenku) a dále vystaven a přidělen úlovkový lístek. Tyto dokumenty je povinna mít oprávněná osoba u sebe po celou dobu rybolovu a na vyžádání je předložit vydávajícímu, nájemci, osobě pověřené nájemcem.

 

Před zahájením rybolovu je oprávněná osoba k rybolovu povinna zapsat do přiděleného úlovkového lístku datum zahájení rybolovu. Ulovené a ponechané dravé a ušlechtilé ryby je oprávněná osoba povinna ihned zaznamenat do úlovkového lístku s uvedení délky a váhy. Ostatní ulovené a ponechané ryby musí být do úlovkového lístku zapsány při ukončení denního rybolovu, vždy nejpozději při odchodu od vodní plochy v kalendářní den, tedy bez zbytečného odkladu. Řádně a správně vyplněný úlovkový lístek je oprávněná osoba povinna odevzdat nejpozději do 15 dnů po ukončení platnosti úlovkového lístku i s povolením (povolenkou) k rybolovu, a to vydávajícímu (nájemci, osobě pověřené nájemcem). Tato povinnost se vztahuje i na povolení (povolenky) a úlovkové lístky v případě, kdy oprávněná osoba neprováděla rybolov nebo si nepřisvojila žádnou rybu z rybářského revíru, což zápisem do úlovkového lístku výslovně uvede. Dokumenty lze předat osobně vydávajícímu (nájemci, osobě pověřené nájemcem). Případným neodevzdáním dokumentů ve stanovené lhůtě, zaniká nárok osoby na vydání povolenky a úlovkového lístku na další rybolov.  

Veškeré zápisy do úlovkového lístku musí být vždy provedeny nesmazatelným a čitelným způsobem. 

 

VI.      Rybářské úseky se zákazem rybolovu na vodní nádrži Kastlův rybník

Výkon rybolovu všemi povolenými způsoby je, s ohledem na ochranu životního prostředí, přírody a krajiny, rybích a další vodních organismů, výslovně zakázán u obou stran přítoku Dnešického potoka.

Místa lovu v chatovém komplexu jsou vyhrazena pro oprávněné vlastníky pozemků a chat.

 

V ostatních úsecích je na základě vydaného platného povolení (povolenky) a přiděleného úlovkového lístku výkon rybolovu povolen.

 

VII.      Vydání povolení k lovu (povolenky) a úlovkového lístku na vodní nádrži Kastlův rybník

 

Povolení k lovu ryb (povolenku) a úlovkový lístek pro rybolov na vodní nádrži Kastlův rybník vydávají:

 

 1. Růžena Bezděková, adresou Vstiš č. p. 46, okres Plzeň-jih, telefon +420 728 317 754
 2. vždy po předchozí telefonické domluvě Pavel Hrabák, telefon +420 602 263 470, nebo Jiří Hájek st., telefon +420 605 812 813.

Nově je možnost zakoupit povolenku u pí. Martiny Hájkové na www.rybnikvstis.cz

prostřednictvím kontaktního formuláře, popř. e-mailu: rybnikvstis@seznam.cz

 

VIII.      Ceník povolení k rybolovu (povolenek) na vodní nádrži Kastlův rybník

  1. celodenní povolení               300,- Kč
  2. celotýdenní                         1000,-Kč
  3. víkendové povolení               800,- Kč(víkendové povolení je vystaveno od pátku 00,01 hod., do neděle 24,00 hod)
  4. roční povolení                       2900,- Kč

  

Při koupi dvou ročních povolenek najednou (pro přítele, rodinného příslušníka, kolegu, dalšího zaměstnance, apod.) se cena každé z povolenek snižuje na 2500,-Kč. Pozn.:

IX.      Chování při lovu v revíru na vodní nádrži Kastlův rybník

Držitelé rybářského oprávnění jsou povinni udržovat v celém areálu rybářského revíru čistotu, pořádek, chovat se ohleduplně k životnímu prostředí, přírodě a krajině. Dále jsou povinni chovat se k uloveným rybám, zbavovat je háčků a vracet je do rybářského revíru šetrně a ohleduplně. Z tohoto důvodu musí být osoba provádějící rybolov vybavena podběrákem a vyprošťovačem háčků.

 

Pro osobu provádějící rybolov je stanovena povinnost úklidu příp. odpadu na rybářském místě před vlastním zahájením i po ukončení rybolovu. Po příchodu na místo lovu je tato osoba povinna zkontrolovat místo rybolovu a v případě, že je znečištěno odpadky, provést jejich úklid. Oprávněný k rybolovu je po celou dobu lovu povinen udržovat na místě pořádek, nerušit hlukem nebo jiným nevhodným chováním ostatní osoby provádějící rybolov (včetně předchozí domluvy na rozestupu mezi lovci). Po ukončení rybolovu je oprávněná osoba povinna případné odpadky po sobě uklidit a uvést místo lovu do náležitého stavu.

 

Držitel povolení (povolenky) a úlovkového lístku plně zodpovídá za případné škody a následky, které vzniknou jemu samému, nájemci, vlastníku či územní samosprávě, a to v souvislosti s jeho rybolovem, ať již z důvodu nedbalostního či úmyslného jednání v rozporu s právními předpisy, neopatrného nebo neodborného chování, zacházení s vybavením a rybářským náčiním, užitých prostředků, postupů a metod. Vše uvedené platí pro vodní plochu, břehy a vodní díla.

 

X.     Kontrola a dozor rybolovu na vodní nádrži Kastlův rybník

K provádění dozoru a kontroly dodržování práv, povinností, omezení a pravidel stanovených tímto místním rybářským řádem pro výkon sportovního rybolovu a v přímé souvislosti s ním, si nájemce vyhrazuje své právo písemně zmocnit další fyzické osoby. Tyto fyzické osoby se před provedením kontroly prokazují písemným zmocněním, vystaveným vlastním nájemcem p. Václavem Hesem. Vzor zmocnění a seznam pověřených osob je zveřejněn, zároveň je součástí provedeného poučení a seznámení s místním rybářským řádem při zakoupení povolení (povolenky) k rybolovu. 

 

V případě zjištění hrubého porušení tohoto místního rybářského řádu, jsou fyzické osoby provádějící dozor a kontrolu, oprávněny bezprostředně na místě zakázat další rybolov a odebrat vydané povolení (povolenku) k rybolovu a úlovkový lístek. V případě zjištění jiného souvisejícího protiprávního jednání v podobě přestupku, jiného jednání majícího znaky přestupku, správního deliktu či trestného činu, postupují fyzické osoby provádějící dozor a kontrolu v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.  

 

XI.      Ostatní informace

Pro pobyt lze po předchozí telefonické domluvě s J. Hájkem využit obyvatelné maringotky s vybavením (3x lůžko, PB vařič, gril s posezením). V místě se nachází WC. 

 

 

Tento místní rybářský řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.

 

Veškeré doplňující informace k rybolovu v revíru Kastlův rybník poskytnou p. Jiří Hájek st.(nájemcem zmocněná osoba) a nebo p. Pavel Hrabák, telefonický kontakt viz. bod VII. tohoto místního rybářského řádu.

 

 

Nájemce rybářského revíru Kastlův rybník

 

Václav Hes  v. r.